Mes spaudoje

Dėkojame labdaros ir paramos fondo "Telšiai su Ukraina" informaciniams rėmėjams vietinės spaudos laikraščiams "Telšių žinios" ir "Kalvotoji Žemaitija".

Publikuota 2023 m. rugsėjo 9 d. Nr. 69 laikraštyje "Kalvotoji Žemaitija"

Publikuota 2022 m. gegužės 14 d. Nr. 37 laikraštyje "Kalvotoji Žemaitija"

Maži darbai su didele meile ir pagalba Ukrainai

Labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“ (toliau – fondas) skaičiuoja du savo veiklos mėnesius. Įvairiausiose veiklose bei pagalbos organizavime ir teikime savanoriškais pagrindais dirbo daugiau kaip 50 asmenų, tačiau labiausiai stebina paprastų žmonių pagalba atvykusiems ukrainiečiams. Dėkojame p. Mildai Jurkaitienei primezgusiai kojinių mažiems ir dideliems, nupirkusiai maisto ir per fondo atstovus perdavusiai ukrainiečiams. Taip pat reiškiame nuoširdžią padėką p. Gediminui Savickiui, išnuomojusiam būstą su buitine technika Fondui, kad būtų užtikrintas ukrainiečių apgyvendinimo klausimas. Vieni pirmųjų paramą savo iniciatyva surinko ir pervedė į fondo paramos sąskaitą – Telšių rajono pensininkų sąjunga, kuriai atstovauja Kajatonas Šliogeris. Dėkojame už šią iniciatyvą ir palaikymą tolimesnių veiklų įgyvendinime! Dėkojame ir kitai nevyriausybinei organizacijai – Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai – taip pat prisijungusiai prie paramos rinkimo atvykusiems pabėgėliams iš Ukrainos akcijos. Tarp paramos fondui davėjų – Viešvėnų kaimo bendruomenė, kuriai siunčiame nuoširdų ačiū! Esame dėkingi fondo biudžetą papildžiusiems Telšių rajono gyventojams, kuriems Telšių Žemaitės dramos teatre buvo parodytas spektaklis „Skaitome apie meilę“. Taip pat nuoširdžiai dėkojame šios idėjos iniciatoriui – Telšių Žemaitės dramos teatrui, turinčiam profesionalių darbuotojų kolektyvą ir ypatingą padėką perduodame teatro direktoriui Deividui Rajunčiui bei režisierei Laimutei Pocevičienei. Nuo pat fondo veiklos starto mus lydi dvi organizacijos, be kurių visi darbai būtų ne tokie, kokiais šiandien galime pasidžiaugti. Siunčiame nuoširdžią padėką Telšių kultūros centrui ir išskirtinai direktoriui Linui Ulkštinui. Taip pat dėkojame Telšių Vyskupijos kurijai ir ypatingas ačiū – generalvikarui Viliui Viktoravičiui, aktyviai įsijungusiam į pagalbos ukrainiečiams organizavimo procesus. Dėkojame socialiai atsakingiems verslininkams už neabejotinai solidžiausią indelį į fondo sąskaitą, kurią taip pat papildė Telšių verslo bendruomenės surinkta parama Ukrainai. Gautos lėšos įgalino fondą organizuoti renginius, įveiklinti Ukrainiečių bendrystės centrą, paramos daiktais perdavimo vietą, tarpininkauti įdarbinant, apgyvendinant, aprūpinant ugdymosi priemonėmis bei kitais daiktais atvykėlius iš Ukrainos. Artimiausiu metu planuojamos kitos fondo veiklos apie kurias būtinai informuosime papildomai, o informaciją apie mus galite sekti Facebook puslapyje „Labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“ arba tinklalapyje https://www.telsiaiukraina.lt/, už kurio sukūrimą esame dėkingi Juliui Šakiui. Ačiū mūsų informaciniams rėmėjams, t.y. XXL radijui bei vietinės spaudos atstovams, ypač laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ redaktoriui Algirdui Dačkevičiui, padedančiam perduoti teisingą žinią apie fondo veiklas visuomenei. Fondo ir atvykusių asmenų iš Ukrainos vardu nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie atvykusiųjų asmenų gerbūvio kūrimo bei vieningo susitelkimo užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui. Užvedę pagalbos ukrainiečiams mechanizmą fondo dalyviai gali paliudyti – Telšiuose gausu gerų žmonių, kurie aukoja savo turimus daiktus, rūbus, pinigines lėšas net ir stokodami savo pagrindinėms reikmėms. Visų Jūsų pagalbos dėka mes galime teigti, kad Telšių rajone gera gyventi visiems!

Visos Telšių tarnybos tiesia ranką ukrainiečių šeimoms

Publikuota 2022 m. kovo 22 d. laikraštyje "Kalvotoji Žemaitija"

Ren­gi­nys uk­rai­nie­čių bend­ruo­me­nei Tel­šiuo­se „Lai­min­gi vai­kai – lai­min­gi tė­vai“

Publikuota 2022 m. balandžio 8 d. laikraštyje "Telšių žinios"