Kas mes

Labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“ (toliau – fondas) įkurtas 2022 m. kovo 15 d., atliepiant karinės invazijos į Ukrainą įvykius bei augant pabėgėlių iš Ukrainos srautui Telšių rajone.

Fondo pagrindinis tikslas – sutelkti verslo įmones, ūkininkus bei gyventojus vieningai finansinei, materialinei pagalbai bei pagalbai daiktais, psichologiniu palaikymu, padedant į Telšių rajoną atvykusiems pabėgėliams iš Ukrainos.

Fondo steigėjai kartu su socialiniais partneriais tarpininkauja ieškant laikino būsto, padeda įsikurti, t.y. nuperka arba organizuoja reikiamos įrangos, baldų bei kitų daiktų pristatymą į vietą; pagal poreikį aprūpina asmeniniais daiktais; tarpininkauja darbo paieškoje; padeda organizuoti iš Ukrainos atvykusių karo pabėgėlių bendruomenės susitikimus neformalioje pozityvioje aplinkoje, suteikiant reikalingas konsultacijas bei betarpišką palaikymą.

Ką mes veikiame

Labdaros ir paramos fondas "Telšiai su Ukraina"

  • aprūpina Ukrainos pabėgėlių vaikus naujomis mokymuisi skirtomis kanceliarinėmis priemonėmis;

  • perka buitinę techniką, reikalingą įsikurti laikiname būste;

  • perduoda Ukrainiečių pabėgėliams naujus ir dėvėtus rūbus, žaislus bei kitus buities daiktus;

  • aprūpina reikalingomis priemonėmis bei daiktais besilaukiančias moteris;

  • organizuoja baldų pagal poreikį gavimą ir pristatymą;

  • kartu su partneriais organizuoja renginius, skirtus ukrainiečių bendruomenei;

  • prisideda prie Ukrainiečių bendrystės centro įveiklinimo;

  • teikia kitas paslaugas pagal poreikį atvykėliams iš Ukrainos.

Stovykla suvienijo pabėgelių šeimas

Publikuota 2024m. Kovo 3d. Nr. 9, laikraštyje "Vakarų Lietuva"

Mes spaudoje

Publikuota 2024m. Sausio 23d. laikraštyje "Vakarų Lietuva"

Suvienykime jėgas, kad padėtume!

„Tel­šiai su Uk­rai­na“ – pa­gal­ba į Tel­šių ra­jo­ną at­vy­ku­siems pa­bė­gė­liams iš Uk­rai­nos

Publikuota 2023 m. Gruodžio 29d. laikraštyje "Telšių žinios"

Publikuota 2023m. Gruodžio 23d. laikraštyje "Kalvotoji Žemaitija"

JAV ambasada patenkinta Labdaros ir paramos fondo „Telšiai su Ukraina“ veikla

Publikuota 2023m. Gruodžio 15d. laikraštyje "Telšių žinios"

Tel­šiuo­se gy­ve­nan­tiems uk­rai­nie­čiams pa­gal­ba vis dar rei­ka­lin­ga

Publikuota 2023m. Rugsėjo 9d. laikraštyje "Kalvotoji Žemaitija"

Geros valios telšiškiams padedant, Ukrainos sunkiaatletis vėl galės sportuoti

Publikuota 2022 m. gegužės 14 d. Nr. 37 laikraštyje "Kalvotoji Žemaitija"

Maži darbai su didele meile ir pagalba Ukrainai

Labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“ (toliau – fondas) skaičiuoja du savo veiklos mėnesius. Įvairiausiose veiklose bei pagalbos organizavime ir teikime savanoriškais pagrindais dirbo daugiau kaip 50 asmenų, tačiau labiausiai stebina paprastų žmonių pagalba atvykusiems ukrainiečiams. Dėkojame p. Mildai Jurkaitienei primezgusiai kojinių mažiems ir dideliems, nupirkusiai maisto ir per fondo atstovus perdavusiai ukrainiečiams. Taip pat reiškiame nuoširdžią padėką p. Gediminui Savickiui, išnuomojusiam būstą su buitine technika Fondui, kad būtų užtikrintas ukrainiečių apgyvendinimo klausimas. Vieni pirmųjų paramą savo iniciatyva surinko ir pervedė į fondo paramos sąskaitą – Telšių rajono pensininkų sąjunga, kuriai atstovauja Kajatonas Šliogeris. Dėkojame už šią iniciatyvą ir palaikymą tolimesnių veiklų įgyvendinime! Dėkojame ir kitai nevyriausybinei organizacijai – Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai – taip pat prisijungusiai prie paramos rinkimo atvykusiems pabėgėliams iš Ukrainos akcijos. Tarp paramos fondui davėjų – Viešvėnų kaimo bendruomenė, kuriai siunčiame nuoširdų ačiū! Esame dėkingi fondo biudžetą papildžiusiems Telšių rajono gyventojams, kuriems Telšių Žemaitės dramos teatre buvo parodytas spektaklis „Skaitome apie meilę“. Taip pat nuoširdžiai dėkojame šios idėjos iniciatoriui – Telšių Žemaitės dramos teatrui, turinčiam profesionalių darbuotojų kolektyvą ir ypatingą padėką perduodame teatro direktoriui Deividui Rajunčiui bei režisierei Laimutei Pocevičienei. Nuo pat fondo veiklos starto mus lydi dvi organizacijos, be kurių visi darbai būtų ne tokie, kokiais šiandien galime pasidžiaugti. Siunčiame nuoširdžią padėką Telšių kultūros centrui ir išskirtinai direktoriui Linui Ulkštinui. Taip pat dėkojame Telšių Vyskupijos kurijai ir ypatingas ačiū – generalvikarui Viliui Viktoravičiui, aktyviai įsijungusiam į pagalbos ukrainiečiams organizavimo procesus. Dėkojame socialiai atsakingiems verslininkams už neabejotinai solidžiausią indelį į fondo sąskaitą, kurią taip pat papildė Telšių verslo bendruomenės surinkta parama Ukrainai. Gautos lėšos įgalino fondą organizuoti renginius, įveiklinti Ukrainiečių bendrystės centrą, paramos daiktais perdavimo vietą, tarpininkauti įdarbinant, apgyvendinant, aprūpinant ugdymosi priemonėmis bei kitais daiktais atvykėlius iš Ukrainos. Artimiausiu metu planuojamos kitos fondo veiklos apie kurias būtinai informuosime papildomai, o informaciją apie mus galite sekti Facebook puslapyje „Labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“ arba tinklalapyje https://www.telsiaiukraina.lt/, už kurio sukūrimą esame dėkingi Juliui Šakiui. Ačiū mūsų informaciniams rėmėjams, t.y. XXL radijui bei vietinės spaudos atstovams, ypač laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ redaktoriui Algirdui Dačkevičiui, padedančiam perduoti teisingą žinią apie fondo veiklas visuomenei. Fondo ir atvykusių asmenų iš Ukrainos vardu nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie atvykusiųjų asmenų gerbūvio kūrimo bei vieningo susitelkimo užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui. Užvedę pagalbos ukrainiečiams mechanizmą fondo dalyviai gali paliudyti – Telšiuose gausu gerų žmonių, kurie aukoja savo turimus daiktus, rūbus, pinigines lėšas net ir stokodami savo pagrindinėms reikmėms. Visų Jūsų pagalbos dėka mes galime teigti, kad Telšių rajone gera gyventi visiems!

Ren­gi­nys uk­rai­nie­čių bend­ruo­me­nei Tel­šiuo­se „Lai­min­gi vai­kai – lai­min­gi tė­vai“

Publikuota 2022 m. balandžio 8 d. laikraštyje "Telšių žinios"

Visos Telšių tarnybos tiesia ranką ukrainiečių šeimoms

Publikuota 2022 m. kovo 22 d. laikraštyje "Kalvotoji Žemaitija"

Dėkojame labdaros ir paramos fondo "Telšiai su Ukraina" informaciniams rėmėjams vietinės spaudos laikraščiams "Telšių žinios", "Kalvotoji Žemaitija" ir "Vakarų Lietuva".

2022 metų atsakaita